page-header

Cmentarz Parafialny

REGULAMIN CMENTARZA PARAFII RZYMSKOKATOLICKIEJ ŚW. MIKOŁAJA W SZĄBRUKU
(OD 1 GRUDNIA 2018 r.)

1. Zarządcą cmentarza jest Parafia św. Mikołaja w Sząbruku z siedzibą przy ul. św. Anny 1; tel. +48 504 280 155, w imieniu której działa proboszcz parafii, który jest upoważniony  do wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z funkcjonowaniem cmentarza.

2. Przy załatwianiu spraw pogrzebowych wymagane są następujące dokumenty:

 • Akt zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego;
 • Karta zgonu dla administracji cmentarza w celu pochowania zwłok;
 • W przypadku osób zmarłych, które mieszkały poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca ich zamieszkania.

3. Na wszystkie prace na cmentarzu należy uzyskać zgodę Zarządcy. W szczególności dotyczy to pogrzebu, ekshumacji zwłok, przeniesienia zwłok do innego grobu, likwidacji grobu (po 20 latach od pochowania i starszego), wykonywanie prac kamieniarskich i budowlanych.

4. Wykopanie lub wymurowanie grobu musi być uzgodnione z Zarządcą i poprzedzone złożeniem przez rodzinę „Karty zgonu do celów pochówku” oraz wniesieniem opłat cmentarnych.

5. Opłata za miejsce na 20 lat winna być uiszczona podczas załatwiania spraw pogrzebowych. Opłaty w całości zasilają Parafialny Fundusz Cmentarny i Parafię.

6. „Rezerwacja miejsca” na cmentarzu jest możliwa i oznacza jedynie wyznaczenie miejsca na grób oraz umieszczenie odpowiedniej adnotacji. Prawo do dysponowania grobem w postaci rezerwacji miejsca wymaga wniesienia opłat jak za zwykły grób i za ten sam okres, niezależnie od tego czy miejsce to zostało użyte do pochówku, czy nie.

7. Proboszcz nie rozstrzyga sporów pomiędzy członkami rodziny zmarłego. Rodzina musi sama określić, kogo ustanawia Opiekunem grobu, który będzie miał prawo decyzji, kogo pochować w grobie i który będzie wnosił opłaty ustanowione niniejszym regulaminem cmentarza.

8. Na Opiekunach grobów ciąży obowiązek terminowego przedłużenia opłaty cmentarnej za miejsce grzebalne. W przypadku nie przedłużenia opłaty na następne 20 lat grób kwalifikuje się do likwidacji.

9. Wymiary miejsc pod groby oraz głębokość grobów:

          A. GROBY POJEDYNCZE

Grób ziemny:

 • dziecka do lat 6: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m, głębokość 1,2 m
 • pozostałe: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m, głębokość 1,7 m
 • urna: długość 0,5 m, szerokość 0,5 m, głębokość 0,7 m

Grób murowany:

 • dziecka do lat 6: długość 1,3 m, szerokość 0,7 m, głębokość 1,2 m
 • pozostałe: długość 2,3 m, szerokość 1,3 m, głębokość 1,2 m
 • urna: długość 0,6 m, szerokość 0,6 m, głębokość 0,7 m

         B. GROBY RODZINNE

Grób ziemny:

 • piętrowy na dwie trumny: długość 2,0 m, szer. 1,0 m, głęb. 2,5 m

Grób murowany:

 • piętrowy na dwie trumny: długość 2,3 m, szer. 1,2 m, głęb. 2,1 m
 • piętrowy na trzy trumny: długość 2,3 m, szer. l ,2 m, głęb. 2,9 m
 • wielournowy: długość 0,8 m, szer. 0.5 m, głębokość 0,7 m (nie mogą przekroczyć wymiarów grobu murowanego pojedynczego)

Pomiędzy grobami powinno być zapewnione przejście o szerokości 0,5 m, którego nie wolno pomniejszać rozmiarami pomnika przekraczającego granicę powierzchni grobu.

10. Na terenie cmentarza zakazuje się pozostawiania wszelkich śmieci, w tym pozostałości po pracach kamieniarskich czy budowlanych, a pojemniki przeznaczone są tylko na śmieci z cmentarza. Po zakończeniu prac należy niezwłocznie wywieźć z cmentarza: ziemię w przypadku budowy grobu murowanego, pozostałe materiały budowlane i inne nieczystości. W przypadku pozostawienia śmieci i elementów starych pomników, koszty sprzątania ponosi Opiekun grobu.

11. Bez zgody Zarządcy nie wolno:

 • umieszczać żadnych ogłoszeń i tablic oraz prowadzić działalności handlowej,
 • sadzić i wycinać drzew ani krzewów,
 • kłaść polbruku i innych trwałych nawierzchni wokół pomników, ingerujących w sąsiednie groby czy ścieżki,
 • samowolnie zajmować kolejnych miejsc na pochówek oraz stawiania na nich ławek,
 • samowolnie wjeżdżać samochodem na teren cmentarza.

12. Na cmentarzu obowiązuje zakaz przebywania dzieci do lat 14 bez opieki osób dorosłych, palenia papierosów, picia alkoholu, głośnego, niestosownego zachowania oraz ubioru, wprowadzania psów i niszczenia zieleni.

13. Śmieci z cmentarza należy wyrzucać do kontenerów znajdujących się na jego terenie.

14. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności cywilnej za pracowników firm prowadzących roboty na cmentarzu oraz za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru. Przedsiębiorstwa lub osoby wykonujące prace budowlane na terenie cmentarza są zobowiązane do naprawienia ewentualnych szkód na terenie cmentarza i terenie do niego przynależącym, powstałych podczas ich pracy zgodnie z przepisami prawa cywilnego, a w przypadku ich nienaprawienia czynności te spoczywają na Opiekunie grobu.

15. Ekshumacja zwłok i szczątków ludzkich może być dokonana:

 • na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok, po uzyskaniu zezwolenia miejskiego inspektora sanitarnego, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • na zarządzenie prokuratora lub sądu.

16. Opiekunów grobów starszych niż dwudziestoletnie od dnia opublikowania regulaminu zobowiązuje się do kontaktu z Zarządcą cmentarza, celem podjęcia decyzji pozostawienia lub likwidacji grobów w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 czerwca 2019 roku.