page-header

Sakramenty

Chrzest Święty

Modlitwa rodziców przed chrztem dziecka
Stworzycielu nieba i ziemi, postanowiliśmy, by nasze dziecko przyjęło sakrament chrztu świętego. Prosimy Cię, wzmocnij naszą wiarę, abyśmy zrozumieli Twoją wielka miłość, jaką dziecku naszemu okażesz w tym pierwszym i najpotrzebniejszym sakramencie. Przyrzekamy pobożnie uczestniczyć w obrzędach i modlić się gorliwie o godne wypełnienie obowiązków, jakie przy chrzcie świętym podejmujemy. Amen.

Chrzest jest to pierwszy i najpotrzebniejszy sakrament, który gładzi grzech pierworodny – daje nam życie nadprzyrodzone i czyni nas członkami Kościoła Katolickiego.

Chrzest dziecka rodzice zgłaszają w kancelarii parafialnej.

Niezbędne dokumenty to:

 • wyciąg aktu urodzenia dziecka z USC,
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adres, zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary).

Chrzestnym może być ten, kto:

 • jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy ich nie ma przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania,
 • ukończył 16 lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku,
 • jest wierzącym i praktykującym katolikiem, bierzmowanym oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić,
 • jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej,
 • nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest,
 • uczniowie szkół średnich – uczęszczający na katechizację.

Chrzestni nie będący naszymi parafianami zobowiązani są przedstawić zaświadczenie ze swojej parafii o możliwości pełnienia tej godności. Rodzice i chrzestni powinni w czasie chrztu dziecka przystąpić do Komunii świętej.

Bierzmowanie

Bierzmowanie młodzieży w wieku szkolnym  poprzedzone jest trzyletnim przygotowaniem ( klasa VI, VII i VIII )  przy parafii zamieszkania kandydata do bierzmowania.

Przygotowanie do przyjęcia sakramentu bierzmowania odbywa się poprzez:

 • posiadanie i uzupełnianie indeksu otrzymanego na spotkaniu organizacyjnym,
 • przygotowanie opisu świętego patrona,
 • systematyczne zgłębianie swojej wiary: codzienna modlitwa, niedzielna Eucharystia, systematyczna spowiedź, czytanie Pisma świętego, prasy i książki katolickiej,
 • udział w katechezie szkolnej,
 • udział we wszystkich parafialnych spotkaniach kandydatów do bierzmowania,
 • zaliczenie egzaminu końcowego,
 • uzyskać pozytywną opinię katechety i mieć ją wpisaną w indeksie.

Dorośli, którzy chcą przyjąć sakrament bierzmowania powinni odpowiednio wcześniej zgłosić się do kancelarii parafialnej.

Prawo kościelne wymaga, aby świadek bierzmowania spełniał następujące warunki:

 • ma ukończony 16 rok życia,
 • sam przyjął sakramenty wtajemniczenia (chrzest, eucharystia, bierzmowanie),
 • prowadzi życie zgodne z wiarą,
 • może być to ojciec lub matka bierzmowanego.
Sakrament Małżeństwa

Sakrament Małżeństwa w naszej parafii udzielany jest w soboty w godzinach popołudniowych. Narzeczeni co najmniej trzy miesiące przed planowanym terminem zawarcia sakramentu małżeństwa zgłaszają się do kancelarii parafialnej celem ustalenia terminu spisania protokołu przedślubnego i wypełnienia innych formalności. Spisanie protokołu przedślubnego jest zasadniczą czynnością w formalnym przygotowaniu do małżeństwa.

Do jego spisania potrzebne są:

 • metryka chrztu do sakramentu małżeństwa (dla osób ochrzczonych poza naszą parafią); metryka jest ważna 3 miesiące od daty wydania; na metryce powinno być potwierdzenie przyjęcia bierzmowania (jeśli nie ma, należy uzyskać stosowne zaświadczenie w parafii bierzmowania),
 • dowody osobiste narzeczonych,
 • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa – wydane przez USC (należy przynieść wszystkie trzy egzemplarze); termin ważności zaświadczenia (jest ważne dokładnie przez 3 miesiące od daty wystawienia) musi obejmować datę ślubu,
 • indeksy katechizacji (ew. świadectwa szkolne z oceną z religii z ostatniej klasy szkoły ponadpodstawowej),
 • wdowcy – metrykę zgonu współmałżonka.
 • Zapowiedzi głoszone są przez 2 niedziele w parafii i narzeczonego i narzeczonej. Podstawą do głoszenia zapowiedzi jest protokół przedślubny i pismo, które otrzymuje się dla drugiej parafii w miejscu spisania tegoż protokołu. Pismo to należy jak najszybciej dostarczyć do właściwej parafii, a po wygłoszeniu zapowiedzi odebrać zaświadczenie wygłoszenia i przekazać do parafii, w której został spisany protokół przedślubny.

 

Ślub poza swoją parafią

Protokół spisuje się w parafii narzeczonego lub narzeczonej lub za pisemną zgodą ks. proboszcza narzeczonego lub narzeczonej, w parafii gdzie będzie odbywał się ślub. W wypadku, gdy protokół spisywany jest w parafii narzeczonego lub narzeczonej, a ślub odbywa się w innej parafii, wtedy potrzebna jest licencja do pobłogosławienia ślubu. Czasem ślub odbywa się w kościele, który nie jest kościołem parafialnym, lecz np. zakonnym, wtedy licencja jest przekazywana od parafii spisującej protokół do parafii na terenie, której znajduje się ten kościół. I ta parafia dopiero wystawia licencję do tego kościoła. Licencję między parafiami przenoszą zainteresowani narzeczeni. Wraz z licencją zabierają także 3 egzemplarze dokumentu z USC, stwierdzające stan wolny narzeczonych.